નવજીવન હાઈસ્કૂલ, બગીખાના રોડ, પોલો ગ્રાઉન્ડ ખાતે જીલ્લા કક્ષાનું GCERT આયોજિત ગણિત-વિજ્ઞાન પ્રદર્શન યોજાયેલ હતું. જેમાં…

Posted by Navjeevan High School on Tuesday, 20 September 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *